Excel ve Ofis Programlarıyla İlgili Tüm Paylaşımlar www.exceldunyasi.com Adresinden Yapılmaktadır.
Yukarı
Kodlattır

Klasör İsimlerini Ve Klasör Yollarını Listele

Bir klasörün içindeki klasörleri (daha alt klasörler dahil değil) listelemeye yarayan bir VBA kodu alternatifidir.

Option Explicit

Sub KlasorIsimleriniVeKlasorYollariniListele()
    '--------------------------------------------------
    'Değişkenler
    '--------------------------------------------------
    Dim objFSO       As Object
    Dim objKlasor    As Object
    Dim objAltKlasor As Object
    Dim i            As Integer
    Dim mesajSonuc   As Variant

    '--------------------------------------------------
    'Hazırlık
    '--------------------------------------------------
    Columns("A:B").Clear

    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objKlasor = objFSO.GetFolder("C:UsersvolkankoncaDesktopKK")
    i = 1

    On Error GoTo islemiIptalEt
    Application.EnableCancelKey = xlErrorHandler

    '--------------------------------------------------
    'Onay
    '--------------------------------------------------
    mesajSonuc = _
        MsgBox("Klasörler listelenecek, devam edilsin mi?", _
               VbMsgBoxStyle.vbOKCancel, _
               "UYARI")

    '--------------------------------------------------
    'Listeleme
    '--------------------------------------------------
    If mesajSonuc = VbMsgBoxResult.vbOK Then
        Cells(1, 1) = "KLASÖR ADI"
        Cells(1, 2) = "KLASÖR YOLU"

        For Each objAltKlasor In objKlasor.subfolders
            Cells(i + 1, 1) = objAltKlasor.Name
            Cells(i + 1, 2) = objAltKlasor.Path
            i = i + 1
        Next
    Else
        MsgBox "Listeleme işlemini iptal ettiniz."
    End If

islemiIptalEt:
End Sub

Yakında Yapılacak...