Yukarı
Kodlattır

Excel Vba Tüm Sayfaları Tek Bir PDF Yapma

Excel Vba Tüm Sayfaları Tek Bir PDF Yapma

Excel Vba Tüm Sayfaları Tek Bir PDF Yapma

Sub Excel_Dosyasını_PDF_yap()
    
targetaddr = ""
targetaddr = InputBox("PDF Kayıt Klasörü.", "Kayıt Klasör Adı")
If targetaddr = "" Then GoTo ENDE

    ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        targetaddr & "" & ActiveWorkbook.Name & ".pdf" _
        , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
        :=False, OpenAfterPublish:=True
ENDE:
End Sub
 

Yakında Yapılacak...